Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές


Διοικητικά αρχεία

Αρχεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δικαστικά αρχεία

Συμβολαιογραφικά αρχεία

Εκπαιδευτικά αρχεία

Οργανισμών & επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

Εκκλησιαστικά

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Συλλογές τύπου

 


Φύλαξη αρχείου από την υπηρεσίά παραγωγό, πριν από τη μεταφορά του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους


Φύλαξη αρχείου από την υπηρεσίά παραγωγό, πριν από τη μεταφορά του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Μεταφορά αρχειακού υλικού
Μεταφορά αρχειακού υλικού

Μέχρι το 2012 στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Λακωνίας είχαν εισαχθεί 470 αρχεία και συλλογές, σύμφωνα με το Γενικό Βιβλίο Εισαγωγής Αρχείων. Ο εντοπισμός, η εκκαθάριση, η παράδοση των αρχείων αποτελούν μια από τις πλέον σημαντικές αρχειονομικές εργασίες, οι οποίες στη χώρα μας καθίστανται ιδιαίτερα επίπονες λόγω και των κακών συνθηκών φύλαξης των αρχείων από τους φορείς παραγωγούς, πριν από την εισαγωγή τους στα ΓΑΚ.

Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υλικού, έγγραφα και βιβλία, σιγγίλια, χάρτες, τοπογραφικά διαγράμματα, φωτογραφίες, αντικείμενα και ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό.

Συνολικά μέχρι τα μέσα του 2012 είχαν ταξινομηθεί 34.900 φάκελοι, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση στα αρχεία και η εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης συγκεντρώνονται προφορικές μαρτυρίες, στο πλαίσιο δημιουργίας βάσεων δεδομένων προφορικής ιστορίας.

Τα περισσότερα από τα ανωτέρω αρχεία είναι ταξινομημένα και προσβάσιμα στο κοινό. Τα ευρετήρια τους, όπως και ψηφιοποιημένα αντίγραφα βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο του Aρχειομνήμονα.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο Bιβλίο Eισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία, είναι δε θεωρητική και όχι φυσική.

Έχουν προβλεφθεί οι εξής ομάδες:

Διοικητικά -Εκπαιδευτικά -Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά -Δημοτικά (αρχεία ΟΤΑ)
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές (βλ. άρθρο 4 ν. 1946/1991).

     

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά
    Δημοτικά
    Δικαστικά
    Συμβολαιογραφικά
    Εκπαιδευτικά
   Οργανισμών κοινής ωφέλειας
 Εκκλησιαστικά
   Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
   Συλλογές τύπου
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)